Geloofsbelijdenis

Wat geloven wij….?
Het woord van God, zoals ons in de Bijbel is overgeleverd, is het enige richtsnoer voor ons geloof en leven. De belijdenis vormt de geestelijke grondslag voor onze geloofsgemeenschap. Op deze basis willen wij een hechte gemeenschap vormen; één in streven en overtuiging. Wij erkennen dat deze belijdenis van fundamentele betekenis is voor de verkondiging van het evangelie.

Wij geloven in één God, de eeuwige Schepper en Onderhouder van hemel en aarde. HIJ heeft Zich in de Schrift geopenbaard als Vader, Zoon en Heilige Geest. Door Zijn handelen met Zijn volk, het Bijbelse Israël en de gemeente, en in Jezus Christus, Zijn Zoon, heeft Hij Zich bovenal doen kennen als de Verlosser, Die wil dat alle mensen behouden worden.

Wij geloven in Jezus Christus, de eerstgeborene der ganse schepping en de eniggeboren Zoon van de levende God, onze Heer en Verlosser. HIJ is verwekt door de Heilige Geest en geboren uit de maagd Maria. HIJ heeft geleden onder Pontius Pilatus en is gekruisigd, gestorven en begraven en op de derde dag opgestaan uit de doden. Deze Jezus is opgevaren naar de hemel, waar Hij zit aan de rechterhand van God, bekleed met alle macht in hemel en op aarde.

Wij geloven in de Heilige Geest. HIJ overtuigt van zonde tot bekering en bewerkt de wedergeboorte. Door Hem ontvangen wij kracht om getuigen van Jezus te zijn en om de zonde na te laten en een heilig en overwinnend leven te leiden, waarin de vrucht van de Heilige Geest zich kan openbaren. HIJ deelt gaven uit aan een ieder zoals Hij dat wil, tot welzijn van de gemeente en tot vervulling van haar taak in de wereld.

Wat is onze missie….?
Wij geloven dat de gemeente de opdracht heeft Gods Koninkrijk bekend te maken op aarde door de verkondiging van het evangelie in al zijn volheid aan alle volken en hen te maken tot discipelen van Jezus Christus en te brengen tot gehoorzaamheid aan Gods wil. Deze opdracht gaat vergezeld van de belofte dat tekenen en wonderen de gelovigen zullen volgen, zoals de genezing van zieken en het uitdrijven van boze geesten. De gemeente heeft ook een maatschappelijke functie in de samenleving. Daarom wil de Filadelfia Gemeente een kerk zijn die midden in de samenleving staat door o.a. de hulpverlening op sociaal-maatschappelijk gebied en door samenwerking met andere hulpverlenende instanties.